• Volume 21 • Nummer 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid

    Volume 21 • Nummer 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid


In dit nummer van AGORA staat de verhouding tussen politiek en onderzoek centraal. Sociaal-ruimtelijk onderzoek kan moeilijk los gezien worden van politieke keuzes en normatieve overwegingen. Een van de uitgangspunten van dit themanummer is dat wetenschappers volgens bepaalde conventies handelen en er een voortdurende strijd is rond de vraag welke zaken als waar en als juist moeten worden aangenomen.

De artikelen zijn gecentreerd rond een aantal thema’s. Het eerste thema is het raakvlak van politiek en onderzoek in verschillende beleidssferen, zoals verarmde binnensteden, het integratiedebat en politieke discussies. Verschillende sferen zullen worden onderzocht op hun politieke oriëntatie en de normatieve kwesties die hierin een rol spelen. Het tweede thema is het raakvlak van politiek en onderzoek in specifieke instituties als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Sociaal en Cultureel Planbureau en denktanks van politieke partijen. Deze organisaties moeten kennis produceren die aan academische standaarden beantwoordt, terwijl deze kennis ook bedoeld is om voor specifieke doelgroepen. Hoe gaan deze instituties om me die spanning? De relatie tussen onderzoekers en cliënten in contractonderzoek is het derde onderwerp. Hier gaat het om kwesties als het behagen van de cliënt, kant-en-klare oplossingen en het gebrek aan theoretische of methodologische verfijning. Het verschil tussen toegepast en ‘fundamenteel’ onderzoek wordt ook behandeld. Het vierde thema is onderzoek met betrekking tot de staat en de transformatie van de onderzoeksomgeving. Het is belangrijk te erkennen dat de staat een gefragmenteerd karakter heeft. Daarnaast spelen nieuwe instituties als de Europese Unie een steeds grotere rol door de overdracht van macht naar subnationale en surpanationale instituties. Welk verschil maakt het onderzoek te doen voor elk van deze schaalniveaus?

De rode draad van dit themanummer is het vergroten van de maatschappelijke relevantie van onderzoek. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van kritische betrokkenheid in de context van beleidsgericht onderzoek. Het kenschetsen en het gebruik van deze mogelijkheden voor de uitoefening van meer invloed is een eerste stap vooruit. De verzameling artikelen van deze AGORA heeft tot doel de lezer te steunen in het vinden van die mogelijkheden.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2005-02-01 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • p. 2

Thema


De politiek van onderzoek

Justin Beaumont, Rogier van der Groep, Maarten Loopmans, Roald Plug and Justus Uitermark

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • pp. 4-6

Intellectuelen en hegemonie: Het neoliberalisme en haar tegenstanders

Erwin Riedmann and Katrin Mohr

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • pp. 7-10

Afstandelijke betrokkenheid: Interview met Jan Willem Duyvendak en Paul Scheffer

Justus Uitermark

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • pp. 11-14

De onmacht van deskundigen

Michiel de Vries

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • pp. 15-17

De Wetenschapsachtige Raad voor het Regeringsbeleid

Ewald Engelen

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • pp. 18-19

Wetenschappers in dienst van het beleid tegen 'illegalen'

Harry Westerink

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • pp. 20-23

De cruciale vertaalslag: Van onderzoek naar beleid in twee Vlaamse gevalstudies

Marleen Brans, Dirk Jacobs, Tinne Van der Straeten and Marc Swyngedouw

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • pp. 24-27

Varia


De stille stad: Begraafplaatsen als heterotopia's

Maria Fernanda Bello de Aranaga

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • pp. 28-31

Het Israëlisch-Palestijns conflict: De rol van de ruimte

Wiet Vandaele

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • pp. 32-35

Recensie


Boekrecensie: Places of Their Own, Andrew Wiese (2004)

Peter Van Yperen

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • p. 36

Boekrecensie: Stadswijk, Amold Reijndorp (2004)

Casper Stelling

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • p. 37

Scriptierecensie: Schiedam Nieuwland, Ton Dijkshoorn (2004)

Martijn van der Linden

2018-11-12 Volume 21 • Issue 1 • 2005 • Wetenschap & Beleid • p. 38