• Volume 3 • Nummer 3 • 1987 • multithema

    Volume 3 • Nummer 3 • 1987 • multithema


Nieuwe probleemgebieden
Na de stadsvernieuwing in de 19e-eeuwse wijken wacht de steden een volgende uitdaging. Ook in de naoorlogse woonwijken ontstaan nu problemen van leegstand en vervat Dit blijft niet beperkt tot enkele complexen met specifieke bouwtechnische mankementen. Overal waar massale wooncomplexen het straatbeeld beheersen komen leegstand en verval steeds vaker voor Incidentele maatregelen hiertegen hebben vaak geen resultaat. Doorbreking van de vervalspiraal vereist een geïntegreerde aanpak, waaraan alle betrokkenen moeten bijdragen.

Innovatieve kennisoverdracht?
De aanwezigheid van grote bedrijven is van belang voor de economie van een regio. Vaak wordt aangenomen dat de kennis van dergelijke bedrijven overgedragen wordt op de toeleverende bedrijven. Dit zou de innovatie van de toeleveranciers ten goede komen en daarmee de economie van de regio. Uit het voorbeeld van Océ te Venlo blijkt dat hier niet altijd sprake is van éénrichtingsverkeer De toeleverende bedrijven overtreffen het grote bedrijf vaak in kennis op deelaspecten. Terwijl tegenwoordig slechts zo’n 40% van de huishoudens in Nederland wordt gevormd door het ‘traditionele’ gezin, bestaat de woningvoorraad nog steeds voor het overgrote deel uit woningen voor dergelijke gezinnen. Sociale en demografische ontwikkelingen leiden echter tot een steeds grotere pluriformiteit aan huishoudens en leefstijlen. Wilma Greter pleit voor een nieuw type woning, waarin mogelijkheden voor privacy voorop staan.

Van Engelsdorp Gastelaars
De Amsterdamse hoogleraar Sociale Geografie Van Engelsdorp Gastelaars zag de veranderingen in de bevolkingssamenstelling van Nederland al lang geleden aan komen. Zijn aandacht gaat nu onder andere uit naar de ‘nieuwe huishoudens’ die zich in de stad uitstekend thuis voelen. Maar niet iederéén wil in de stad wonen. Ik ben altijd tegen de compacte stad geweest, dat iedereen zo bij elkaar harken’.

Thema


Voor aanpak naoorlogse wijken is samenwerking en durf nodig: De prijs van de grootschaligheid wordt na jaren betaald

Dirk Jan Droogh

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 4-6

Toeleveranciers worden steeds meer bij produktie betrokken

Thijs Pennink

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 7-9

Digitaliseren van kaartmateriaal nuttig bij ruimtelijke planning

Jos Zomerplaag

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 8-9

Nieuwe woningplattegrond als alternatief voor gezinswoning

Wilma Greter

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 10-13

Overheid en bedrijven samen in infrastructuur?

C. B. Thomas

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 12

Leegstandswet beperkt mogelijkheden krakers

Ton Heijdra

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 13

Ruimtelijke verschillen in nieuwe technologie

Jelle Piersma

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 14

In de omgeving van stations

Thijs Pennink

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 14-15

Uniforme nieuwbouw tast terpdorpen aan

Dick Bloemhof

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 15-16

Scriptie-overzicht

Redactie AGORA

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 28-30

Agoranomi


Agoranomi

Redactie AGORA

1987-08-01 Volume 3 • Issue 3 • 1987 • multithema • 17-26