• Volume 22 • Nummer 5 • 2006 • Mobiliteit

    Volume 22 • Nummer 5 • 2006 • Mobiliteit


Mobiliteit heeft op vele manieren invloed op de hedendaagse maatschappij. Zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak heeft mobiliteit positieve en negatieve impact. Veel van die effecten richten zich bewust of onbewust op collectieven. Tegelijkertijd is mobiliteit een zeer persoonsgebonden product of dienst. Elk individu bepaalt zelf waar hij heen gaat en hoe. Hierbij houdt hij rekening met zijn unieke set van voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen.

De mobiliteitskeuzes die het individu maakt worden niettemin beïnvloed door externe factoren. Door de veranderende tijd-ruimte context liggen bestemmingen verder uit elkaar dan vroeger. Mobiliteit wordt daardoor grilliger. Hierdoor verliest openbaar vervoer met vaste routes en dienstfrequenties nog altijd terrein aan het individuele vervoer. Daarnaast zijn er meer aspecten die het mobiliteitsgedrag beïnvloeden. Ook zijn er verschillende manieren waarop mobiliteit de maatschappij raakt. Sociale uitsluiting ontstaat bijvoorbeeld wanneer een individu om welke reden dan ook geen toegang heeft tot een bepaalde vorm van mobiliteit, zoals een auto, of het internet. Anderzijds is mobiliteit steeds meer een methode om een leefstijl uit te drukken.

Kortom, mobiliteit kan gezien worden als een onderdeel van het hedendaagse leven dat veel raakvlakken heeft met verschillende sociale aspecten van dat leven. AGORA neemt dit als uitgangspunt in het komende themanummer over mobiliteit. Er worden oude en nieuwe mobiliteitspatronen onder de loep genomen en gekeken hoe hier beleidsmatig mee om gegaan kan worden.

Redactioneel


Redactioneel

AGORA Redactie

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • p. 2

Thema


Welke mobiliteit, welk beleid?

Bertolini Luca, Bontje Marco and Stelling Casper

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 4-7

Maatschappij, mobiliteit en klimaatsverandering

Banister David

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 8-11

Wisselende situaties in de netwerksamenleving

Dijst Martin

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 12-15

Minder overgewicht in klassieke stadswijken

Bronkhorst Marianne and Moerman Menno

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 16-18

De waarde van autonome mobiliteit

Meire Johan

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 19-21

Mobiliteitssteun voor achtergestelden

le Breton Eric and Van Acker Veronique

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 22-25

'Liquid life' en oneindige reistijd

Kesselring Sven and Stelling Casper

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 26-29

Nieuwe forensen in polycentrische regio's

Grünfeld Joram

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 30-32

De automobiele samenleving

Handy Susan and Stelling Casper

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 33-36

Varia


De blinde vlek voor terrorisme

de Pater Ben

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 37-40

Geografie in Amerika na 9/11

Mamadouh Virginie

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 41-43

het schrikbewind als bestuursvorm

van der Wusten Herman

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • pp. 44-47

Recensie


Vluchtig en snel vooruitgaan

Fokkema Mirjam

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • p. 49

Beleidstheorie en de praktijk

Wevers Marloes

2006-12-01 Volume 22 • Issue 5 • 2006 • Mobiliteit • p. 50