• Volume 2 • Nummer 4 • 1986 • multithema

    Volume 2 • Nummer 4 • 1986 • multithema


Het is verheugend te constateren dat zich een wijziging voltrekt in het object van het gemiddelde studentenonderzoek. Er komt steeds meer aandacht voor economisch getinte onderwerpen en voor ons betekent dat meer keus uit scripties over ruimtelijke gevolgen van economische en technologische veranderingen, In dit nummer van Agora staan dergelijke scripties centraal. Met het oog op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen is het van groot belang inzicht te krijgen in de regionale aspecten van het innovatieproces. In het artikel van De Haan komen deze ruimschoots aan de orde. Hij behandelt de vestigingstendensen in de bedrijfstak van de micro-elektronica, een kansrijke industrie’ bij uitstek. Zijn aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de nieuwe bedrijven in deze branche in de regio Eindhoven. Twee volgende artikelen hebben betrekking op belangrijke pijlers van de Nederlandse economie, te weten de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol. Het artikel van Veenhof en Buitendijk gaat over het toenemend ruimtegebruik van onze nationale luchthaven. Vanwege het enorme economische belang van Schiphol zullen andere, concurrerende ruimtegebruikers in de omgeving vrijwel altijd het onderspit moeten delven. De redactie van Agora behandelt de scriptie van Ike over een mogelijk goederendistributiecentrum in de Rijnmond Een dergelijk centrum zal de internationale concurrentiepositie van de Rotterdamse haven zeker versterken en ook de werkgelegenheid is erbij gebaat. Een vestigingsplaats voor dat distributiecentrum hoeft echter niet noodzakelijkerwijs binnen het Rijnmondgebied zelf gevonden te worden. De onderwerpen van deze twee scripties illustreren eens te meer dat een belangrijk deel van onze economie gekenmerkt wordt door grootschaligheid. Bij sommigen bestaat hierover onvrede. Het artikel van Vissefl Rothuizen en Oudheusden is een exponent van deze onvrede. Zij onderzoeken de mogelijkheden van een buurteconomie in verschillende typen woonwijken. In een dergelijke kleinschalige economie wordt gestreefd naar de realisatie van produktieve organisaties op buurt- of wijkniveau, waardoor bewoners zelf kunnen bijdragen aan de verbetering van de woon- en leefsituatie. Het artikel van Hoogvliet tenslotte richt zich op een meer commercieel economisch gebeuren, namelijk de renovatie van verouderde winkelcentra. Zijn verrassende conclusie is dat ook omliggende winkelgebieden van zo’n renovatie (kunnen) profiteren. Achterin Agora is weer het scriptie-overzicht opgenomen, ditmaal van het eerste kwartaal van 1986.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie Agora

1986-10-01 Volume 2 • Issue 4 • 1986 • multithema • p. 3

Thema


Micro-electronicabedrijven in Zuidoost-Nederland

M. De Haan

1986-10-01 Volume 2 • Issue 4 • 1986 • multithema • pp. 4-5, 12

Ruimte gereserveerd voor toekomstige groei Schiphol

J.W. Veenhof and D. Buitendijk

1986-10-01 Volume 2 • Issue 4 • 1986 • multithema • pp. 6-7

Goederendistributiecentrum voor Rotterdamse haven

Redactie Agora

1986-10-01 Volume 2 • Issue 4 • 1986 • multithema • pp. 8-9

Renovatie van 60-er jaren winkelcentra hard nodig

A. Hoogvliet

1986-10-01 Volume 2 • Issue 4 • 1986 • multithema • pp. 10-12

Buurteconomie: bruikbaar kleinschalig alternatief

C. Rothuizen, T. Visser and J. Van Oudheusden

1986-10-01 Volume 2 • Issue 4 • 1986 • multithema • pp. 13-14

Varia


Scriptie-overzicht

Redactie Agora

1986-10-01 Volume 2 • Issue 4 • 1986 • multithema • pp. 15-21