• Volume 12 • Nummer 3 • 1996 • Besluiten over ruimte

    Volume 12 • Nummer 3 • 1996 • Besluiten over ruimte


Het thema van deze AGORA is de relatie tussen ruimtelijke ordening en besluitvorming. De ruimtelijke ordening wordt geconfronteerd met verschuivende en/of vervagende grenzen of juist met opdoemende nieuwe grenzen. De Europese eenwording leidt tot vervaging van de binnengrenzen en tot een sterkere vervlechting van regionale vraagstukken. Dit roept de vraag op wat het optimale schaalniveau voor regionale en lokale overheden is, en hoe moet warden omgegaan met grensoverschrijdende beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur. Hoe moeten de verschillende ruimtelijke autoriteiten op elkaar warden aangesloten? En hoe kan warden omgegaan met de cultuurverschillen in regio's die tot voor kart gewend waren hun ruimtelijke ordening zelfstandig vorm te geven? Een andere vraag is hoe burgers en maatschappelijke partijen meer bij besluitvormingsprocessen te betrekken. De noodzaak hiertoe wordt in de complexe wereld van vandaag steeds meer gevoeld. Maar hoe ervoor te zorgen dat inspraak enerzijds geen holle frase, maar anderzijds ook geen inhoudsloze chaos, wordt? Om burgers en andere maatschappelijke partijen in een eerder stadium, en op een zinvolle wijze, bij het planproces te betrekken, is het nodig hun bijdrage op een gestructureerde manier vorm te geven.

De hier geschetste problematiek is te complex om binnen een uitgave in AGORA in alle volledigheid te behandelen. De artikelen en interviews die wij hier bieden geven een eerste aanzet tot inzicht in enkele aspecten van genoemde problemen; ze geven bovendien zicht op het verschil in de manier waarop in Europees en in Nederlands verband over besluitvorming en ruimtelijke ordening wordt nagedacht.

Redactioneel


Besluiten over ruimte

René Biesenbeek, Rients Dijkstra, Ronald Klip and Marie-José Zondag

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • p. 2

Thema


Maatschappelijke besluitvorming volop in de belangstelling

René Biesenbeek and Rients Dijkstra

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • pp. 4-5

Inrichting lokaal bestuur verre van uniform

Adriaan Bours

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • pp. 6-7

Burgers denken mee door InfraLab

Rients Dijkstra

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • pp. 8-9

Nederland in 2030

Ronald Klip

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • p. 10

De Tweede Benelux Structuurschets: perspectieven voor doorwerking

Wil Zonneveld

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • pp. 11-13

Europese ruimtelijke ordening komt moeizaam van de grond

Marie-José Zondag

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • pp. 14-15

Europees beleid ruimtelijke ordening moet zich tot grote lijn beperken

Jan-Willem Bertens

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • p. 17

Nederland en de Europese ruimtelijke ordening

Philip Doucet

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • pp. 18-20

Varia


Ervaring met asielzoekerscentra leidt tot acceptatie

Arjen Korpel and Vincent Kuyvenhoven

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • p. 21

Gevangeniscapaciteit meer dan verdubbeld

Dorien Kasteleijn

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • pp. 22-23

Transitoire gebieden: tijdelijkheid als uitdaging

Peter Verkade

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • pp. 24-25

Sociale onveiligheid in vroeg-naoorlogse wijken

Peter Baden and Marco Wolters

1996-08-01 Volume 12 • Issue 3 • 1996 • Besluiten over ruimte • pp. 26-27