• Volume 19 • Nummer 3 • 2003 • De nevelstad

    Volume 19 • Nummer 3 • 2003 • De nevelstad


Nog niet eens zo lang geleden was het begrip 'stad' duidelijk aan een punt gebonden. Een stad had een duidelijk centrum en een stadsrand, alles voorbij deze rand heette het platteland. Langzamerhand is deze driedeling echter aan het verwateren. Grote delen van NoordwestEuropa, van de Randstad en de Vlaamse Ruit in de lage landen tot de Veneto in Noord-Italië en het Ruhrgebied in Duitsland, geven op satellietfoto's hetzelfde beeld.

Uitgestrekte gebieden lijken egaal beneveld met almaar uitdijende bebouwing. Dit 'stedelijk veld' wordt in Vlaanderen aangeduid met 'nevelstad', een term die aangeeft dat het gaat om een fenomeen 'voorbij suburbanisatie'. Onder invloed van een bijna grenzeloze (auto)mobiliteit heeft het patroon van suburbanisatie in cirkels rond de stad plaatsgemaakt voor een stad die, als in een nevel, overal aanwezig is, terwijl vrijwel nergens sprake is van een echt centrum. Zowel in de oude stadsharten als in boerenschuren zijn tegenwoordig stedelijke voorzieningen te vinden. Is deze conditie nog wel te vatten in een Christalleriaans denkkader?

In dit nummer gaan we na hoe de 'nevelstedelijke' realiteit
kan worden gevat in sociaal-ruimtelijke termen. In Vlaanderen gaat de gespreide verstedelijking terug op een jarenlange historische ontwikkeling en de regio lijkt dan ook archetypisch voor het fenomeen. Terwijl de term in Nederland nog een onbekend begrip is, zijn Vlaamse onderzoekers intensief op zoek naar methoden om de sociaal-ruimtelijke patronen van de nevelstad te beschrijven en te verklaren. Nevelstad blijft hierbij echter vooral een beschrijvende metafoor, terwijl het normatieve element (hoe moet er met deze conditie worden omgegaan?) zelden wordt behandeld. AGORA wil daarom ook graag de gelegenheid te baat nemen om kritische stemmen op te nemen die een blik werpen op nieuwe ruimtelijke ongelijkheden die door de nevelstad worden opgeroepen.

Vanuit deze normatieve invalshoek stellen we ons ook de
vraag in welke mate de nevelstad leerzaam kan zijn voor Nederlandse ruimtelijke planners. Leeft men ook in Nederland, ondanks jaren van 'compactestadbeleid', stilaan in een nevelstad? En moet dat strenge, sturende beleid niet worden verruild voor meer vrijheid, nu we zien dat ook in de nevelstad best te leven valt? Willen we het 'wilde wonen'? Of moet men, zoals in Vlaanderen nu wordt gepoogd met het Ruimtelijk Structuurplan, de compacte stad toch als ideaal vooropstellen om maar zoveel mogelijk tegen de stroom in te roeien? Zowel in Vlaanderen als in Nederland blijken hierover sterk verschillende meningen te leven. Met dit nummer hopen we een verhelderende Vlaams-Nederlandse discussie op gang te brengen rond een fenomeen dat in beide landen volop in de belangstelling staat. In het eerste artikel wordt het debat ingeleid, waarbij het concept nevelstad wordt afgebakend en tegelijk de rode draad wordt aangegeven van de rest van het nummer.

Redactioneel


Redactioneel

redactie AGORA

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • p. 2

Thema


De argeloze transformatie naar een diffuse stad: Vlaanderen als nevelstad

Michiel Dehaene and Maarten Loopmans

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 4-6

Zoeken naar orde in de bijna perfecte periferie

Oswald Devisch

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 7-9

Christaller beneveld

Pieter Saey and Nathalie Van Nuffel

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 10-12

Parkeren op het dorpsplein: Nieuwe stedelijke referentiepunten in een (post)suburbaan landschap

Stefan Devoldere

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 13-15

Ruimtelijke patronen van de Vlaamse nevelstad: Landbouwersfamilies in het Waasland

Kristof Boonen and Roeland Smits

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 16-18

Zonder auto is de nevelstad onleefbaar

Marie Bourgeois and Henk Meert

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 19-22

Netwerken van fietsroutes versterken de nevelstad

Gunter Gonnissen

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 22-24

Onbegrensde deconcentratie: De mythe van het stedelijk veld

Marco Bontje

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 24-27

Compacte verstedelijking het raam uit? Wetenschappers over de nevelstad in Nederland en Vlaanderen

Jasper Haenen and Jantien van der Vet

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 28-31

Varia


'We have to be extra special': Gendergedifferentieerde ervaringen op de werkplaats van de filmindustrie in Hollywood

Iris van Duinen and Bettina van Hoven

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 33-35

Leap frogs en dragon heads: Stad en moderniteit in Zuid-China

Leeke Reinders

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • pp. 37-40

Agoranomi

Casper Stelling and Edwin van der Schoot

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • p. 42

Recensie


Annemieke Karrenbelt - Onderzoek naar de denkbeelden, visies en ideeën van organisaties ten aanzien van veranderingen in de landbouw in de Achterhoek: Sociaal ruimtelijke analyse

Edwin van der Schoot

2003-07-01 Volume 19 • Issue 3 • 2003 • De nevelstad • p. 41