• Volume 24 • Nummer 4 • 2008 • De imaginaire stad

    Volume 24 • Nummer 4 • 2008 • De imaginaire stad


Het themanummer 'De Imaginaire stad' belicht de perceptie, verbeelding en de mentale geografi eën van stadsbewoners. Door ons te baseren op stadsgeografi sch, antropologisch en planningsonderzoek willen we de statische en gedepersonaliseerde visie op het stadsleven loslaten en ruimte bieden aan ‘beleefde’ stadsgeografi e. Reeds in de jaren zestig werd onderzoek verricht naar mentale geografi eën. De manier waarop een stad wordt gepercipieerd door haar gebruikers is nog van even groot belang voor de ruimtelijke planning en de architectuur, maar hoewel de menselijke beleving centraal staat, is de toepassing vooral structuralistisch van aard. Behalve de eerste perceptie, kan de stad op een meer symbolische manier gelezen worden. We nemen de stad immers niet alleen waar, we kennen er bovendien betekenis aan toe. Deze betekenisgeving kan een ad hoc oriënteringsinstrument zijn, maar ook verwijzen naar complexe verwevenheden van plaats, geschiedenis, het sociale weefsel en de culturele setting van de stad. Hier kan de antropologie een waardevolle bijdrage leveren. We proberen los te komen van het dwingende karakter van de stadsstructuur en –architectuur en richten ons op de menselijke architectuur in de stad, want ook zonder (infra)structuur bestaat er stedelijkheid. Stedelijkheid is doorweven van nadrukkelijk aanwezige imaginaire werelden, die de ruimte een sociale en culturele dimensie verlenen. Verkenning van dit thema leidt tot beter begrip van stedelijkheid en haar alledaagse betekenissen, wat van niet te onderschatten waarde is voor toekomstig stadsbeleid en ruimtelijke planning

Thema


De verbeelding van de wereldstad.

David Bassens, Heidi Hanssens and Lomme Devriendt

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 4-7

Oog voor het onzichtbare.

Filip De Boeck

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 8-11

Stedenbouw in Kosovo: visievorming voor transitie.

Kobe Boussauw

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 12-14

Mentale stedelijkheid.

Hilde Schelfaut

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 15-17

Stedelijke identiteit in Goma.

Karen Buesscher

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 18-21

In het hoofd en op papier.

Leeke Reinders

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 22-26

Het bouwen van spiegelwerelden.

Andrew Hudson-Smith and Andrew Crooks

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 27-29

Varia


Private woonbuurten of hypersuburbanisatie

Bram Lattre

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 31-33

Zero versus maximum tolerance.

Floor Basten

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 34-37

Leren van stedelijk geweld.

Melouki Cadat and Vasco Lub

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 38-41

Recensie


Eerst het individu, pas dan de groep.

Tina Kelder

2008-12-01 Volume 24 • Issue 4 • 2008 • De imaginaire stad • 42