Bijdragen & Bronnen

"De leer van de Daad". Het Vlaamse activisme en Duitse Aktivismus tussen nationalisme en kosmopolitisme

Author
  • Dieter Vandenbroucke

Abstract

Recent literair-historisch onderzoek heeft aangetoond dat activisme van een generatie opgroeiende schrijvers en intellectuelen niet alleen duidde op hun collaborerende bedrijvigheden maar ook op de literaire strategie die zij hanteerden. Zo kenden deze jonge Vlaamse, (inter-)nationalisten het woord een dermate grote politieke en zelfs ‘staatsgevaarlijke’ slagkracht toe, dat zij geloofden dat literatuur ook buiten de grenzen van de tekst de wereld konden veranderen. Van essentieel belang daarbij was de kennismaking met het Duitse Aktivismus, zoals dat door Kurt Hiller in het leven was geroepen. In dit artikel worden de opvallende parallellen tussen deze expressionistische stroming en het Vlaamse activisme van naderbij bekeken. De focus ligt daarbij op het werk van Victor Jozef Brunclair, de chroniqueur bij uitstek van zijn links-activistische generatie en de bekendste Vlaamse schrijver die in een concentratiekamp is omgekomen.
________

“The doctrine of Action”. Flemish activism and German Aktivismus between nationalism and cosmopolitanism
Recent literary-historical research has demonstrated that the activism of a generation of young writers and intellectuals not only referred to their collaborative activities, but also to the literary strategy they applied. Thus these young Flemish (inter)nationalists ascribed such a large political and even ‘subversive’ clout to the word, that they believed that literature could change the world even outside the limitations of the text. The contact with the German Aktivismus, as created by Kurt Hiller was of essential importance in this respect. The article reviews the notable parallels between this expressionist movement and Flemish activism in more detail. It focuses on the writings of Victor Jozef Brunclair, the pre-eminent chronicler of his left-activist generation and the best known Flemish author who perished in a concentration camp.

How to Cite:

Vandenbroucke, D., (2013) “"De leer van de Daad". Het Vlaamse activisme en Duitse Aktivismus tussen nationalisme en kosmopolitisme”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 72(2), 176-192. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v72i2.12216

Downloads:
Download PDF
View PDF

439 Views

168 Downloads

Published on
02 Jul 2013
Peer Reviewed
License