Bijdragen & Bronnen

"Yet another book on nationalism." Enkele recente bijdragen tot de theorievorming

Author
  • Luc Boeva

Abstract

Deze bijdrage bespreekt aan de hand van een aantal recente publicaties drie thema's uit het actuele theoretisch debat rond nationalisme: de moderniteit van naties en nationalisme, nationale identiteit en de comparatieve methode. Over het eerste verscheen een boek dat een nieuwe, op historische bronnen gebaseerde, start voor de studie van het nationalisme wil betekenen, tegen het modernistisch paradigma in. Volgens auteur Caspar Hirschi ligt de oorsprong van nationalisme in de late Middeleeuwen, vroege vormen van nationalisme kwamen reeds tijdens de Renaissance voor en modern nationalisme kon enkel dergelijke mobiliserende kracht verwerven omdat het reeds lang aanwezig was in politiek, geleerdheid en kunst. Niet de aantrekkingskracht voor de massa was belangrijk, maar wel de nabijheid van de nationalisten tot de macht. Het identiteitsdebat wordt steeds meer gevoerd, maatschappelijk maar ook in verschillende wetenschappelijke disciplines. Zoals in de discursieve benadering door Ludo Beheydt van de culturele identiteit van de Nederlanden langs taal en kunst, of in de verzamelbundel rond de spanningsrelatie met het internationale en het lokale bij de nationale legitimering in België en Nederland tijdens de 19de eeuw, bij literatuur- en taalbeschouwing, de geschiedschrijving en de productie van 'eigen' literatuur. Ten slotte passeren enkele bijdragen rond de methodologie voor de vergelijkende studie van het nationalisme alsmede enkele recente toepassingen de revue.
___________

"Yet another book on nationalism". Some recent contributions to the generation of theories

This contribution discusses three themes from the current theoretical debate about nationalism on the basis of a number of recent publications: the modernity of nations and nationalism, national identity and the comparative method. In reference to the first theme, a book was published that hopes to provide a new beginning for the study of nationalism, based on historical sources, and contrary to the modernist paradigm. According to the author Caspar Hirschi, the origin of nationalism dates from the late Middle Ages. Early forms of nationalism already existed during the Renaissance whilst modern nationalism was only able to acquire such a mobilising power because it had been present for such a long time in politics, erudition and art. What was important was not its attractiveness for the masses, but the nationalists’ proximity to power. The identity debate is taking place more and more frequently, in society as well as in several scientific disciplines. For instance, it is found in Ludo Beheydt’s discursive approach to the cultural identity of the Netherlands via language and art, or in the collected works about the field of tension between the international and local level for the national legitimation in Belgium and the Netherlands during the 19th century, in debates about literature and language, the historiography and the production of the ‘own’ literature. Finally, some contributions are reviewed about the methodology for the comparative study of nationalism as well as some recent applications thereof.

How to Cite:

Boeva, L., (2013) “"Yet another book on nationalism." Enkele recente bijdragen tot de theorievorming”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 72(1), 68-86. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v72i1.15954

Downloads:
Download pdf
View PDF

1069 Views

131 Downloads

Published on
31 Mar 2013
Peer Reviewed
License