Author guidelines


Zodra het artikel voor publicatie is aanvaard, dient de auteur de tekst elektronisch aan te leveren. Het te gebruiken tekstverwerkingsprogramma moet MS Word zijn. Ook de grafieken, tabellen en figuren dienen in de tekst opgenomen te worden (tabellen eveneens afzonderlijk in MS Excel) en moeten kunnen worden bewerkt.

–– Dankbetuigingen komen in een eerste, ongenummerde voetnoot (sternoot). De daaropvolgende voetnoten dienen de gehele tekst door opeenvolgend te zijn genummerd.

–– Elk artikel heeft een Nederlandstalige en Engelstalige titel, bevat een korte Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting en Nederlandstalige en Engelstalige sleutelwoorden.

–– Het artikel zal in goed Nederlands gesteld zijn. Aanbieding van het manuscript impliceert dat het niet (ook niet in gewijzigde vorm) aan enig ander Nederlands tijdschrift voor publicatie is aangeboden.

–– Artikelen dienen een consequente indeling te hebben: Titels en subtitels nummeren tot bv. 3 decimalen, Inleiding en Conclusie worden niet mee genummerd.

–– Ook tabellen en figuren dienen door het artikel heen opeenvolgend te worden genummerd. Zowel een tabel als figuur moet zijn voorzien van een kop. Tabellen en figuren die in een ander programma zijn aangemaakt, moeten als een aparte file worden ingediend.

–– De nummeringen zijn in Arabische cijfers.

–– Verwijzing in de tekst naar andere literatuur gebeurt als volgt: Barro en Gordon (1983). Zodra het een verwijzing naar een specifieke passage betreft: Barro en Gordon (1983, p. 115). Is de verwijzing in een tekst tussen haakjes opgenomen, dan is de vorm van de verwijzing (... Barro & Gordon, 1983, p. 115, ...).

–– De literatuurverwijzingen moeten voldoen aan APA normen.

De volledige lijst met literatuurverwijzingen staat in alfabetische volgorde aan het einde van het artikel en voldoet aan de volgende vormvereisten.

–– Artikel in tijdschrift

Barro, R. & Gordon, D. (1983). Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy. Journal of Monetary Economics,v12 (6), 101-121.

–– Artikel in een krant

Bernard, P. Het verstand is toegenomen. Knack, 16-22 juli, 18-19.

–– Een boek

Blanchard, O.J. & Fisher, S. (1989). Lectures on Macroeconomics. Cambridge/London: MIT.

–– Bij een bijdrage in een boek

Solomon, R. (1991). Changing perspectives on the international monetary system. In J.A. Frenkel & M. Goldstein (Red.). International financial policy: Essays in honor of Jacques Polak. Washington: IMF, 67-77.

–– Indien het een onderzoeksrapport betreft:

Helliwell, J., 1992, International growth linkages: evidence from Asia and the OECD, National Bureau of Economic Research Working Paper 4245, Washington (D.C.).

–– In het geval van een mondelinge bron, bv. een lezing:

Holeyman, A., Design of axially piles. Belgian practice. lezing, Brussel, ERTC3 Seminar, 18 april 1997.

–– In het geval van een elektronische bron

Danckaert, M. (1997, 20 januari). Mentaal gehandicapte heeft recht op een eigen leven. De Standaard, jrg. (nr.), p.-p. Geraadpleegd op (datum) via http://www.vum.be/dsifmhan.html

About the convention. Geraadpleegd op 26 februari 1998 via http://www.unicef.org/crc/conven.html