Statutes


Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

Art. 1 De vereniging zonder winstoogmerk, die voor onbepaalde duur werd opgericht, draagt de naam van Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Aannemersstraat 23, 9040 Sint-Amandsberg, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent.

Art. 3 Het doel van de vereniging is de voortzetting van de werkzaamheden van de in 1893      opgerichte feitelijke vereniging ‘Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent’ vanaf  7 april 1897 gekend onder haar huidige benaming als ‘Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent’. In concreto betekent dit o.a.:

  • het stimuleren en publiceren van wetenschappelijk werk in verband met de geschiedenis van Gent en van Vlaanderen;
  • het inrichten, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen, van culturele activiteiten (bezoeken, voordrachten, tentoonstellingen) uitgaand van een gedeelde bekommernis om het bestuderen en vrijwaren van het Gentse materiële en niet-materiële erfgoed.

Art. 4 Kunnen werkend lid worden van de vereniging alle personen die op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, architectuurgeschiedenis, ‘urban studies’ of op algemeen cultureel gebied actief zijn of er een bijzondere belangstelling voor tonen, en die door twee werkende leden zijn voorgesteld.

Art. 5 Naast de werkende leden kan de raad van bestuur derden die belangstelling koesteren voor de werking van de vereniging of voor haar publicaties, als toegetreden leden aanvaarden. Zij moeten door ten minste één werkend lid worden voorgedragen. In ruil voor hun lidgeld hebben zij het recht de door de vereniging ingerichte activiteiten, waartoe ze zullen worden uitgenodigd, bij te wonen en ontvangen zij gratis de publicaties van de vereniging.

Art. 6 De aanvaarding van een nieuw werkend lid geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen van de leden van het bestuur.

Art. 7 Het aantal werkende leden is niet beperkt; het mag nochtans niet minder zijn dan vijf.

Art. 8 Alle leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bestuur bepaalt de hoogte van de bijdrage, die evenwel niet meer dan 100 euro mag bedragen.

Art. 9 Alle leden hebben het recht ontslag te nemen. Het lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt als ontslagnemend beschouwd.

Art. 10 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste vier en ten hoogste twaalf werkende leden. Zij worden door de algemene vergadering gekozen. Hun mandaat is van onbeperkte duur.

Art. 11 Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris-penningmeester en een redactiesecretaris. Bovendien kan het andere werkende leden met een permanente of tijdelijke opdracht belasten.

Art. 12 Alle aangelegenheden die door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, vallen binnen de bevoegdheid van het bestuur.

Art. 13 Het bestuur stelt elk jaar een jaarrekening en een begroting op, die jaarlijks op een algemene vergadering in de eerste helft van het jaar ter goedkeuring worden voorgelegd. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 14 Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

  • de wijziging van de statuten;
  • de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
  • de goedkeuring van de rekening en van de begroting;
  • de ontbinding van de vereniging;
  • de uitsluiting van een lid;
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

 Art. 15 De algemene vergadering, bestaande uit de werkende leden, wordt door het bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de werkende leden het vraagt. Indien het bestuur dit wenselijk acht, kunnen de toegevoegde leden ook worden uitgenodigd tot deze algemene vergadering.

Art. 16 De werkende leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Een lid kan slechts één enkele afwezige vertegenwoordigen.

Art. 17 Alle leden worden ten minste 15 dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen door middel van bekendmaking van de agenda. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de werkende leden, wordt op de agenda gebracht.

Art. 18 Opdat een algemene vergadering op geldige wijze een beslissing kan nemen over een statutenwijziging, moet ten minste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval dat quorum evenwel niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er moeten tussen de twee vergaderingen ten minste 15 dagen zitten.

Art. 19 De besluiten van de algemene vergadering worden aan de werkende leden per post of elektronisch meegedeeld.

Art. 20 Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering die daartoe heeft besloten, de bestemming van het vermogen bepalen, zodat deze bestemming het doel van de vereniging zoveel mogelijk nabij komt.

Art. 21 Alles wat door deze statuten niet is voorzien, wordt geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd in de wet van 2 mei 2002.

Deze statuten werden unaniem goedgekeurd door de stichtende leden tijdens de oprichtingsvergadering van 21 oktober 2008 te Gentbrugge, Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12.