Author guidelines


Conform de statuten van de vzw MGOG geeft haar redactieraad jaarlijks de Handelingen uit, een jaarboek dat studies bevat over de geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, architectuurgeschiedenis, en/of ‘urban studies’ over Gent in het bijzonder en Vlaanderen in het algemeen.

De redactieraad hanteert volgende richtlijnen:

 1. Alle teksten moeten digitaal via mail worden aangeleverd aan de redactiesecretaris . De auteur maakt ook (tim.dedoncker@UGent.be) zijn postadres over.  
 2. De deadline voor het inleveren van de manuscripten is 1 januari. Nadien buigt de redactieraad zich over de bijdrage. Ze kan aan de auteur vragen om wijzigingen en aanpassingen in het artikel aan te brengen.
 3. De hoofdtekst wordt steeds getypt in Times New Roman 12, de voetnoten (geen eindnoten!) in Times New Roman 10. De verwijzing naar de voetnoten volgt na de punctuatie van de zin.
 4. De regelafstand moet ingesteld worden op 'enkel' en bij de opmaak/alinea wordt gekozen voor 'uitvullen'.
 5. Bij een nieuwe alinea wordt niet naar rechts ingesprongen. Wel wordt tussen elke nieuwe alinea één enkele blanco regel gelaten.
 6. De hoofdtitel en de paragraaftitels worden telkens in vet getypt (maar niet cursief). De paragraaftitels worden doorlopend genummerd. De naam van de auteur wordt onder de hoofdtitel geplaatst.
 7. De bibliografische verwijzingen in de voetnoten gebeuren als volgt:
  - voor archiefbronnen: Stadsarchief Gent (al dan niet afgekort als SAG), reeks 400, nr. 15, 15v-16v.
  - voor boeken: C. Friedrichs, The early modern city, 1450-1750, Londen, 1995, pp. 146-154.
  - voor artikels in tijdschriften: J. Dambruyne, ‘Guilds, social mobility and status in sixteenth-century Ghent’, International Review of Social History, 43 (1998), pp. 44-67.
  - voor essays in verzamelbundels: K. Van Honacker, ‘De politieke cultuur van de Brusselse ambachten in de achttiende eeuw: conservatisme, corporatisme of opportunisme?’, in C. Lis en H. Soly (eds.), Werken volgens de regels. Ambachten in Brabant en Vlaanderen, 1500-1800, Brussel, 1994, pp. 223-267.
  Uitgevers en reeksen waarin de werken zijn verschenen, hoeven niet vermeld te worden.
 8. Indien er passende illustraties zijn, kunnen die in de publicatie worden opgenomen. Foto's worden bij voorkeur digitaal aangeleverd, in een hoge resolutie (bij voorkeur in jpeg). Indien de foto's veel geheugen in beslag nemen, moeten die op CD-Rom per post worden opgestuurd. De auteur staat in voor de rechten van de afbeelding. Artikels mogen maximaal vijf afbeeldingen bevatten (ze worden in zwart/wit afgedrukt); in samenspraak met de redactiesecretaris kunnen meer afbeeldingen opgenomen worden.
 9. Iedere auteur levert ongeveer vijf biografische regeltjes (geboortedatum, huidige beroepsfunctie, zwaartepunt van huidig onderzoek, recente of belangrijke publicaties, eventueel gevolgde studies...) aan voor de personaliarubriek.
 10. Aantal pagina’s: bij voorkeur 20 à 30 pagina’s (in samenspraak met de redacteur kan dit aantal verhoogd of verlaagd worden).
 11. Auteurs zijn vrij bewijsmateriaal bij hun artikel in bijlage te voegen (uitgave van documenten, statistische gegevens).
 12. Na de publicatie van de HMGOG ontvangt iedere auteur een vijftiental overdrukken.