Peer review


Regels voor peer-review van de MGOG

De Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde zijn opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW; te consulteren op http://www.ecoom.be/vabb).

Dat betekent dat de artikels die in de Handelingen gepubliceerd worden, voldoen aan volgende criteria (terug te vinden op bovenstaande website):

 • Ze zijn publiek toegankelijk.
 • Ze zijn op een ondubbelzinnige manier identificeerbaar via een ISSN-nummer (in het geval van de 'Handelingen' is dat ISSN 0779-8482).
 • Ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten of de toepassing ervan.
 • Ze worden voor verschijnen beoordeeld in een aantoonbaar peer-reviewproces door wetenschappers die expert zijn in de betrokken (deel)discipline(s).
 • De publicaties zijn minstens vier pagina’s lang.
 • Het peer-reviewproces van de Handelingen bestaat uit de aanduiding van twee referenten voor elke publicatie. Deze vakspecialisten bepalen in onderlinge overeenstemming met de redactieraad van de Maatschappij welke artikels in de Handelingen opgenomen worden, volgens de regels voor peer-review.

Regels voor peer-review van de HMGOG:

Elk artikel wordt beoordeeld door twee experten uit het vakgebied(en) waarover het artikel handelt. De redactieraad duidt deze experten aan (deze kunnen tot de redactieraad behoren), en adviseert hen volgens volgende criteria te oordelen:

 • betreft het een originele bijdrage?
 • is de tekst helder geschreven?
 • ontwikkelt de bijdrage nieuwe inzichten of de toepassing ervan?
 • heeft de auteur zijn/haar bronnen correct geïnterpreteerd?
 • heeft de auteur de bestaande literatuur over de bestudeerde problematiek afdoende aangewend?
 • komt de auteur, op basis van het ontwikkelde betoog, tot een weloverwogen conclusie?

Enkel bijdragen die rekening houden met de opmerkingen van de peer-review worden in de Handelingen opgenomen. De redactieraad heeft hierin het laatste woord.