Bijdragen & Bronnen

Het tumultueuze politieke leven van Leo Augusteyns. Radicaal-liberaal en Vlaamsgezind volksvertegenwoordiger (1906-1919), activist, Vlaams-nationalist, antifascist

Author
  • Harry Van Velthoven

Abstract

Tot vlak voor 1914 stond de liberale arbeidersbeweging, mee opgebouwd door vader Augusteyns, in Antwerpen sterker dan zijn socialistische en christendemocratische concurrenten. Toen het ziekenfonds Help U Zelve zich onder de naam Liberale Volkspartij als politieke deelgroep organiseerde en in 1906 binnen de liberale partij het recht op een volksvertegenwoordiger afdwong, schoof zij Leo Augusteyns naar voren. Hij zou zich als radicaal liberaal, republikein en flamingant doen gelden, wat tot grote spanningen met de Antwerpse liberale boegbeelden leidde. De Eerste Wereldoorlog betekende een keerpunt. Augusteyns zou blijk geven van een gematigd activisme. In 1919 werd hij veroordeeld en verloor hij zijn politieke rechten. Hij werd in eerste instantie Vlaams-nationalist. Maar ook binnen die beweging nam hij een aparte positie in, want hij zou de fascistische wending ervan tot op het laatst fel bekampen. Tevergeefs en zijn politieke relevantie werd steeds kleiner. Zijn houding tijdens de Eerste Wereldoorlog had overigens de Liberale Volkspartij zwaar verdeeld. Binnen het Antwerpse liberalisme verloor ze veel van haar voordien contesterende en rebelse houding.

________

The tumultuous political life of Leo Augusteyns: radical-Liberal and Pro-Flemish Member of Parliament (1906-1919), activist, Flemish-nationalist, antifascist

Until just before 1914 the liberal workers' movement, which father Augusteyns helped to develop, was stronger in Antwerp than its Socialist and Christian-Democrat competitors. When the health insurance 'Help U Zelve' ('Help yourself') organised itself into a political subgroup named the Liberal People's Party and enforced its entitlement to a Parliamentary representative within the Liberal Party, they put forward Leo Augusteyns. He was to assert himself as a radical liberal, a Republican and Pro-Flemish, which was to create major tensions with the Antwerp liberal standard bearers. The First World War signified a turning point. Augusteyns was to display a moderate activism. In 1919 he was convicted and he lost his political rights. At first he became a Flemish-Nationalist. But even in that movement he occupied a separate position, for he was to fight against the fascist turn of the party until the end. It was in vain and his political relevance continued to diminish. In fact, his attitude during the First World War had caused great divisions within the Liberal People's Party. Within the Antwerp Liberal Group it lost much of its previously contesting and rebellious attitude.

How to Cite:

Van Velthoven, H., (2009) “Het tumultueuze politieke leven van Leo Augusteyns. Radicaal-liberaal en Vlaamsgezind volksvertegenwoordiger (1906-1919), activist, Vlaams-nationalist, antifascist”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 68(2), 163-173. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v68i2.12425

Downloads:
Download PDF
View PDF

418 Views

115 Downloads

Published on
01 Jan 2009
Peer Reviewed
License