Bijdragen & Bronnen

1830: van de Belgische protonatie naar de natiestaat (deel 2)

Author
  • Lode Wils

Abstract

In het tweede deel van zijn bijdrage 1830: van de Belgische protonatie naar de natiestaat, over de gebeurtenissen van 1830-1831 als slotfase van een passage van de Belgische protonatie doorheen de grote politiek-maatschappelijke en culturele mutaties na de Franse Revolutie, ontwikkelt Lode Wils de stelling dat de periode 1829-1830 de "terminale crisis" vormde van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Terwijl koning Willem I definitief had laten verstaan dat hij de ministeriële verantwoordelijkheid definitief afwees en elke kritiek op het regime beschouwde als kritiek op de dynastie, groeide in het Zuiden de synergie in het verzet tussen klerikalen, liberalen en radicale anti-autoritaire groepen. In de vervreemding tussen het Noorden en het Zuiden en de uiteindelijke revolutionaire nationaal-liberale oppositie vanuit het Zuiden, speelde de taalproblematiek een minder belangrijke rol dan het klerikale element en de liberale aversie tegen het vorstelijk absolutisme van Willem I en de aangevoelde uitsluiting van de Belgen uit het openbaar ambt en vooral uit de leiding van de staat.

________

1830: from the Belgian pre-nation to the nation state

In the second part of his contribution 1830: from the Belgian pre-nation to the nation state, dealing with the events from 1830-1831 as the concluding phase of a transition of the Belgian pre-nation through the major socio-political and cultural mutations after the French Revolution, Lode Wils develops the thesis that the period of 1829-1830 constituted the "terminal crisis" of the Kingdom of the United Netherlands. Whilst King William I had clearly given to understand that he definitively rejected ministerial responsibility and that he considered any criticism of the regime as a criticism of the dynasty, the synergy of resistance increased between the clericalists, liberals and radical anti-authoritarian groups in the South. In the alienation between the North and the South and the ultimate revolutionary national-liberal opposition from the South the language issue played a less important role than the clericalist element and the liberal aversion against the royal absolutism of William I and the sense of exclusion of the Belgians from public office and particularly from the government of the state.

How to Cite:

Wils, L., (2007) “1830: van de Belgische protonatie naar de natiestaat (deel 2)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(4), 303-321. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i4.12568

Downloads:
Download PDF
View PDF

193 Views

108 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License