Bijdragen & Bronnen

1830: van de Belgische protonatie naar de natiestaat (deel 1)

Author
  • Lode Wils

Abstract

In dit eerste deel van zijn uiteenzetting poneert Lode Wils de door zijn bronnen onderbouwde stelling dat het ontstaan van de Belgische (natie)staat de feitelijke slotfase was van een passage van de protonatie(s) in de Zuidelijke Nederlanden doorheen de grote politiek-maatschappelijke en culturele mutaties na de Franse Revolutie. Een passage die tijdens de late twintiger jaren van de negentiende eeuw bovendien sterk gekruid werd door het Belgisch 'wij'-denken dat meer en meer het cement ging vormen in de parlementaire en buitenparlementaire contestatie tegen het Hollandse regime.
Wils verbindt in zijn uiteenzetting zijn eigen onderzoek omtrent de "cruciale parlementaire debatten in de jaren 1827-1830" aan zijn lectuur van de wetenschappelijke literatuur die zowel in het Noorden als in het Zuiden werd gewijd aan die problematiek, in bijzonderheid de doctoraalstudie L’invention de la Belgique. Genèse d’un Etat-Nation. 1648-1830 van de UCL-historiograaf Sébastien Dubois. Betekenisvol is overigens de frase van Wils waarin hij stelt dat Dubois zich "na het doorworstelen van bijna 2000 archiefbundels, ergert aan de voorstelling alsof niet het koninkrijk, maar 'België' geschapen werd in 1830."

________

1830: from the Belgian pre-nation to the nation state [part I]

In this first part of his discourse Lode Wils puts forward the thesis corroborated by his sources that the creation of the Belgian (nation)state was in fact the final phase of a transition from the pre-nation(s) of the Southern Netherlands through the major socio-political and cultural mutations after the French Revolution. During the late nineteen twenties this transition was particularly marked by the Belgian “we-thinking” that gradually came to be the binding factor in the parliamentary and extra-parliamentary protest against the Dutch regime.  In his argument Wils connects his own research into the “crucial parliamentary debates during the period of 1827-1830” to his reading of the scientific literature, which was dedicated to that issue both in the North and in the South, in particular to the doctoral dissertation by the UCL historiographer Sébastien Dubois L’invention de la Belgique. Genèse d’un Etat-Nation. 1648-1830  (The invention of Belgium. Genesis of a Nation State: 1648-1830). We note in particular Will’s remark that Dubois “after having waded through almost 2000 archival volumes is irritated by the conception that 1830 saw the creation not of the kingdom but of ‘Belgium’.”

How to Cite:

Wils, L., (2007) “1830: van de Belgische protonatie naar de natiestaat (deel 1)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(3), 199-227. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i3.12556

Downloads:
Download PDF
View PDF

549 Views

207 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License