Bijdragen & Bronnen

De oprichtingsakte van de Vlaamse Wacht in het kamp van Alten-Grabow

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

Deze bronnenuitgave betreft een document van de Vlaamse Wacht, een vereniging die als spil functioneerde voor Vlaamse actie en culturele en politieke bewustmaking in het Duitse krijgsgevangenkamp van Alten-Grabow. In bepaalde Duitse krijgsgevangenkampen werd een activistische werking onder de  Vlaamsgezinden bevorderd, als onderdeel van de Flamenpolitik, de tegemoetkomende houding van de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog tegenover de Nederlandssprekenden in België, om hen te helpen los te komen uit het Belgisch staatsverband en nauwer aan te sluiten bij het Duitse Rijk. Luc Vandeweyer beschrijft hoe de Vlaamsgezinde soldaat Aloïs Valgaeren (1881-1942), een bekende van August Borms, in Alten-Grabow onder meer de Vlaamse Wacht mede-oprichtte, bestuurde en bezielde. Daarbij vervulden een ‘boekerij’ en de uitwisseling van flamingantische periodieken met het Vlaamse thuisland een voorname rol. In het kamp van Alten-Grabow waren de Belgisch-patriottische tegenkrachten overigens vitaler dan in het soortgelijke kamp van Göttingen (waar de Duitsers de potentiële Vlaamse activisten zoveel mogelijk trachtten te concentreren). Valgaeren was na zijn terugkeer in Vlaanderen verder actief in het activisme; na de oorlog bestraft met gevangenschap en een hoge boete, kende hij daarna een eerder armlastig bestaan. Hij overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog, nadat hij opnieuw in de collaboratie was gestapt.

________

The memorandum of association of the Vlaamsche Wacht, in the Alten-Grabow Prisoner of War camp

This edition of original source material concerns a document of the Flemish Watch, an association, which served as a pivot for Flemish action and cultural and political awareness raising in the German Prisoner Of War camp of Alten-Grabow. Some German Prisoner of War camps promoted activism among the sympathizers of the Flemish Movement, as part of the Flamenpolitik, the obliging attitude of the German occupier during the First World War towards the Dutch speakers in Belgium, in order to help them to detach themselves from the connection with the Belgian state and to forge closer links with the German Empire. Luc Vandeweyer describes how the soldier Aloïs Valgaeren (1881-1942), an advocate of the Flemish Movement and an acquaintance of August Borms, co-founded, ran, and inspired the Flemish Watch amongst other things in Alten-Grabow. A library and the exchange of periodicals of the Flemish Movement with the Flemish homeland played an important part in this. For that matter, the Belgian patriotic counter forces were more vigorous in the Prisoner Of War camp of Alten-Grabow than in the similar camp of Göttingen (where the Germans tried to concentrate the potential Flemish activists as much as possible).
After his return to Flanders Valgaeren continued to be involved in activism. Having been punished after the war with imprisonment and a high fine he consequently lived a rather impoverished life. He died during the Second World War, after he had chosen again to collaborate.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2006) “De oprichtingsakte van de Vlaamse Wacht in het kamp van Alten-Grabow”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 65(3), 214-246. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v65i3.12634

Downloads:
Download PDF
View PDF

381 Views

99 Downloads

Published on
01 Jan 2006
Peer Reviewed
License