Bijdragen & Bronnen

De ideologische barst van België. Van Leopold I tot Albert II

Author
  • Lode Wils

Abstract

Toen Lode Wils tijdens een recente redactievergadering van Wt zijn recensie van Herman Van Goethems De Monarchie en 'Het einde van België'3 voorlegde, ontspon zich onder de redactieleden een inhoudelijke, spitse doch 'met redenen omklede' en hoffelijke discussie. Alles wel beschouwd, bezat dat dispuut de waarde van een unieke historiografische momentopname, waarin al het lichtgevoelige materiaal van heuristiek, interpretaties en referentiekaders van de Belgische, respectievelijk Vlaamse geschiedenis centraal stonden. Precies vanwege haar uniciteit, willen wij die momentopname niet onthouden aan de lezer van ons tijdschrift. Uit die overweging groeide ten slotte de drieledige bijdrage Controverse onder historici. Een triptiek.
In die triptiek maakt de lezer in eerste instantie kennis met de recensie van Lode Wils, die hierboven reeds werd geciteerd. Vervolgens leert hij de wijze kennen waarop Harry Van Velthoven de discussie, die binnen de redactie werd gevoerd, contextueel benadert, haar filtert en haar analyseert. Ten slotte rondt Herman Van Goethem het corpus af dat door Wils en Velthoven wordt opgebouwd. Dat gebeurt in een naschrift, waarin hij de argumenten en analyses van zijn Wt-collega's tegen het licht houdt en zijn eigen bewijsvoering ernaast plaatst. Of ertegenover.
Zo’n aanpak vormt een absoluut unicum voor ons tijdschrift. Maar de redactie wil op die wijze de ernst aantonen weermee zij intern aan inhoudelijke evaluatie doet. En tegelijk wordt daarbij het bewijs geleverd dat zo’n interne evaluatie kan leiden tot een kwalitatieve sprong in de geschiedschrijving.

________

The ideological schism of Belgium. From Leopold I until Albert II

When Lode Wils presented his review of Herman Van Goethem's De monarchie en 'het einde van België' during a recent meeting of the editorial board of Wt, the members of the editorial board became involved in a substantial, sharp, yet 'reasoned' and courteous discussion. All things being considered, that debate had the value of a unique historiographic snapshot in time, focusing on all the light sensitive material of heuristics, interpretation and reference frameworks of the Belgian, respectively Flemish history. Specifically in view of the uniqueness of this snapshot in time, we do not want to withhold it from the readers of our magazine. In the end it was that consideration that gave birth to the three-part contribution A dispute between historians. A triptique.
In that triptique the reader is first introduced to the review by Lode Wils, which was already referred to above. Consequently he learns about the way in which Harry Van Velthoven contextually approaches, examines and analyses the discussion that took place among the editorial board. Finally Herman Van Goethem concludes the corpus that had been constructed by Wils en Velthoven. This takes place in a postscript in which he puts the arguments and analyses of his Wt colleagues in perspective and adds his own argumentation for comparison or contrast.
This approach is absolutely unparalleled in our magazine. But the editors would like to manifest in this way how seriously they themselves approach the evaluation of the content. And at the same time this demonstrates that such an internal evaluation may lead to a qualitative leap in historiography.

How to Cite:

Wils, L., (2009) “De ideologische barst van België. Van Leopold I tot Albert II”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 68(1), 6-27. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v68i1.12404

Downloads:
Download PDF
View PDF

371 Views

114 Downloads

Published on
01 Jan 2009
Peer Reviewed
License