Bijdragen & Bronnen

Schandelijke liefde. Sentimentele collaboratie en haar bestraffing in België na de Tweede Wereldoorlog

Authors
  • Machteld De Metsenaere
  • Sophie Bollen

Abstract

In deze studie schetsen Machteld De Metsenaere en Sophie Bollen het profiel en de strafmaat van de vrouwelijke verdachten van collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de 'sentimentele collaboratie' – de echte of vermeende omgang van vrouwen met Duitse soldaten – in het bijzonder (via haar boekbespreking van M. Diederichs' Wie geschoren wordt moet stilzitten. De omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen in ditzelfde Wt-nummer opent Sophie Bollen daarenboven de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een comparatieve visie op de vergelijkbare problematiek van collaboratie en repressie in Nederland, beschouwd vanuit het genderperspectief). De auteurs steunen hun studie op de strafdossiers van de opgesloten vrouwen in het interneringscentrum Gent-Wollestraat en anderzijds de epuratiedossiers van vrouwelijke werknemers van de Regie voor Telegrafie en Telefonie (RTT), een overheidsinstelling. Daardoor kunnen zij zich begeven op twee vooralsnog braakliggende studieterreinen: de strafrechtelijke behandeling van de vrouwen en de problematiek van de epuratie (de wegzuivering door de werkgevers, c.q. overheden).

________

Shameful Love: Sentimental Collaboration and its punishment in Belgium after the Second World War

In this study Machteld De Metsenaere and Sophie Bollen describe the profile and punishment of  women accused of collaboration during the Second World War in general and of “sentimental collaboration” – the actual or alleged intercourse of women with German soldiers – in particular. (By means of her discussion of the book by M. Diederichs You have to sit still when you are being shaved. The intercourse of Dutch girls with German military in this same issue of Wt Sophie Bollen also provides the opportunity to develop a comparative vision on the comparable problem of collaboration and repression in the Netherlands, viewed from a gender perspective). The authors have based their study on the criminal records of the women confined in the internment centre in Gent-Wollestraat as well as the dossiers of the legal purge of women employees of the RTT (Radio, Telegraphy and Telephony Service), a public utility. This allows them to venture into two until now unexplored areas of study: the criminal prosecution of the women and the issue of the ‘épuration’ of employees (the purge by the employers casu quo the authorities).

How to Cite:

De Metsenaere, M. & Bollen, S., (2007) “Schandelijke liefde. Sentimentele collaboratie en haar bestraffing in België na de Tweede Wereldoorlog”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(3), 228-259. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i3.12557

Downloads:
Download PDF
View PDF

609 Views

255 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License