Bijdragen & Bronnen

Twee vertegenwoodigers (Pieter Geyl en Hendrik van der Wal) van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland berichten in juni 1922 over de Belgisch-Vlaamse politieke verhoudingen

Author
  • Pieter van Hees

Abstract

Het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland, opgericht in 1918 door invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven en het departement van Buitenlandse Zaken, verzamelde informatie in het buitenland over Nederland. De neutraliteit van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog had met name bij de Entente mogendheden negatieve gevoelens opgewekt. Dit gold zeker voor België, waar zelfs aan annexatie van delen van Nederland gedacht werd. Het Bureau wenste door eigen informatie de positie van Nederland te verbeteren.Twee vertegenwoordigers berichtten regelmatig over de politieke verhoudingen in België. In die berichtgeving was er ook grote aandacht voor de positie van Vlaanderen en de plaats van de Nederlandse taal in België. Er leefden in radicale Vlaams- nationalistische kringen gedachten over een verandering van de unitaire staatsstructuur en zelfs aansluiting van Vlaanderen bij Nederland (Groot-Nederland). Pieter Geyl, formeel vertegenwoordiger van het Bureau in Londen, had contacten met de radicale groepen in Vlaanderen en wilde ook wel een politiek Groot-Nederland. Uit de berichtgeving van beide correspondenten blijkt de betrekkelijke zwakte van de radicale stromingen in Vlaanderen.

________

Two representatives (Pieter Geyl and Hendrik van der Wal) of the National Bureau for Documentatio about the Netherlands report in June 1922 about the Belgian-Flemish political relations
The National Bureau for Documentation about the Netherlands founded in 1918 by influential individuals from the business community and the department of Foreign Affairs, collected information abroad about the Netherlands. The neutrality of the Netherlands during the First World War had provoked negative feedback particularly among the Entente Powers.  This was certainly true for Belgium, which even considered the annexation of parts of the Netherlands. The Bureau wished to improve the position of the Netherlands by means of its own information.  Two representatives provided regular reports about the political relations in Belgium. In their reports they paid a great deal of attention to the position of Flanders and the place of the Dutch language in Belgium. Radical Flemish-Nationalistic groups were thinking about a change in the unitary structure of the state and even about the unification of Flanders and the Netherlands (Greater Netherlands).  Pieter Geyl, formal representative of the Bureau in London had contacts with the radical groups in Flanders and was also in favour of a political Greater Netherlands. The reports of both these correspondents demonstrate the relative weakness of the radical movements in Flanders.

How to Cite:

van Hees, P., (2011) “Twee vertegenwoodigers (Pieter Geyl en Hendrik van der Wal) van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland berichten in juni 1922 over de Belgisch-Vlaamse politieke verhoudingen”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 70(1), 86-98. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v70i1.12333

Downloads:
Download PDF
View PDF

366 Views

102 Downloads

Published on
24 Mar 2011
Peer Reviewed
License