Bijdragen & Bronnen

Vlaams-Amerikaanse kranten en de verschuiving van identiteiten

Authors
  • Andreas Stynen
  • Frans-Jos Verdoodt

Abstract

De migratie van Vlamingen naar Noord-Amerika, op een hoogtepunt tussen 1880 en 1920, spreekt tot de verbeelding. Minder bekend is hoe deze landverhuizers zich in hun nieuwe samenleving integreerden en welke impact de uitwijking op hun identiteitsbeleving had.
De collectieve dimensie van de Vlaams-Amerikaanse migratie is een belangrijk uitgangspunt: de meerderheid van de migranten zocht bewust (en blijvend) het gezelschap van landgenoten op. Als gevolg daarvan ontstonden in de VS en Canada verspreide etnische kernen, zowel in de steden als op het platteland. In groep hield men tradities uit het thuisland hoog, een ambitie die ook door een eigen pers werd gesteund. Zich afsluiten van de nieuwe wereld deed men echter allerminst. Een analyse van het discours van de migrantenkranten wijst op een voortdurend, zij het pragmatisch onderhandelen tussen een Vlaamse en een Amerikaanse identiteit.

De nationaliteitskwestie werd vooral in de jaren 1920 bemoeilijkt met diverse pogingen om de oplopende communautaire spanningen in België ook in Noord-Amerika te importeren. Wegens de geringe relevantie in hun dagelijks leven en ook om verdeeldheid te vermijden namen de dominante stemmen in de Vlaams-Amerikaanse gemeenschap evenwel afstand van dit debat. Ook op andere vlakken begon de groep zich van de Vlamingen in België te onderscheiden. Het gevolg was een almaar moeilijkere overzeese communicatie, met oplopende misverstanden. Helemaal vergeten raakte de overzeese verwantschap echter nooit.
________

Flemish-American newspapers and the shift of identities
The migration of Flemish people to North America, which peaked between 1880 and 1920, captures the imagination. Less information is available about how these emigrants integrated into the new society and which impact their emigration had on their sense of identity.
The collective dimension of Flemish-American migration is an important starting point: the majority of the migrants intentionally (and for the long term) sought out the company of their countrymen. This gave rise to scattered small ethnic communities, both in the cities as well as in the rural areas. Within these groups the traditions from the homeland were upheld and this ambition was also supported by the publication of Flemish newspapers. However, there was certainly no question of them closing their minds to the new world. An analysis of the discourse in the migrants’ papers indicates that a continuous pragmatic negotiation was taking place between a Flemish and an American identity.
The issue of nationality was complicated in particular during the 1920s by various attempts to import the tensions, which were then increasing between the communities in Belgium into North America. However, because this issue was of limited relevance in their daily lives and in order to avoid division, the dominant voices in the Flemish-American community distanced themselves from this debate. The group also started to differentiate itself from the Flemish in Belgium in other areas as well. This resulted into a continuously more difficult transatlantic communication, with increasing misunderstandings. However, the transatlantic relationship was never completely forgotten.

How to Cite:

Stynen, A. & Verdoodt, F., (2015) “Vlaams-Amerikaanse kranten en de verschuiving van identiteiten”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 74(1), 7-35. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v74i1.12116

Downloads:
Download PDF
View PDF

1083 Views

327 Downloads

Published on
12 Mar 2015
Peer Reviewed
License