Artikel

Beeldvorming ten aanzien van werklozen

Author: Lieve Vanderleyden

  • Beeldvorming ten aanzien van werklozen

    Artikel

    Beeldvorming ten aanzien van werklozen

    Author:

Abstract

Met het oog op een onderzoek naar het directe effect van een aantal variabelen op de beeldvorming ten aanzien van werklozen werd een multiple regressie-analyse doorgevoerd op de resultaten van een in 1980 gehouden onderzoek waarbij, benevens houdingen en inzichten omtrent het fenomeen van de werkloosheid, ook andere maatschappelijke problemen aan de orde kwamen. Het attitude onderzoek vond plaats via een representatief staal van 1765 in het Vlaamse land wonende personen tussen 21 en 65 jaar. Hoofdzakelijk ingevolge de eliminatie van de non-responsgroep heeft de regressie-analyse betrekking op maar 1281 proefpersonen. Het blijkt dat de opinie die men heeft omtrent misbruiken inzake werkloosheidsuitkering determinerend is voor de beeldvorming. Wie veel misbruiken meent te zien, denkt ongunstiger over werklozen dan degene die oordeelt dat er weinig of geen misbruiken voorkomen. Ook het genoten onderwijs en de betrokkenheid bij de werkloosheid spelen een rol bij de beeldvorming. Personen met een hogere opleiding hebben een minder ongunstig beeld, allicht doordat ze meer openstaan en belangstelling hebben voor de achtergronden van de problemen. De invloed van de leeftijd, het geslacht en de aard van het beroep is geringer. Een padmodel opgebouwd ten aanzien van één beeldvariabele toont dat er niet onbelangrijke indirecte effecten zijn. Zo verloopt de relatie tussen beeldvorming over werklozen en geslacht enerzijds, betrokkenheid bij de werkloosheid anderzijds, in belangrijke mate indirect via het oordeel omtrent misbruiken. De hier beschouwde zes variabelen spelen voor 31 % een rol bij de verklaring van het beeld dat men heeft over werklozen (veel/weinig of geen profiteurs).

How to Cite:

Vanderleyden, L., (1982) “Beeldvorming ten aanzien van werklozen”, Tijdschrift voor Sociologie 3(2), 137–147. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85808

Downloads:
Download PDF
View PDF

155 Views

14 Downloads

Published on
20 May 1982
License