Auteursrichtlijnen


Om in aanmerking te komen voor publicatie in GT moeten de bijdragen Gentse onderwerpen behandelen of er minstens stevig verband mee houden. De artikelen zijn maximum 15 pagina’s lang (3000 à 5000 woorden). Langere bijdragen worden in overleg met de auteur(s) gesplitst. Deze verschijnen in opeenvolgende tijdschriftnummers. Vakjargon wordt vermeden of voldoende toegelicht. De redactie behoudt zich het recht voor de ingezonden bijdragen te bewerken. De wijzigingen worden steeds ter goedkeuring voorgelegd aan de auteur. Indien er binnen de veertien dagen geen reactie komt, wordt de auteur geacht ermee akkoord te gaan.

Teksten worden digitaal aangeleverd via internet/ftp of als bijlage bij een e-mail in Word van MS Office of Writer van LibreOffice. Geen sjablonen of lay-out-opties gebruiken buiten ‘vet’ en ‘cursief’.

De titel van het artikel wordt gevolgd door de naam van de auteur(s). De inleiding bevat de essentie van het artikel. Alinea's springen niet in, maar worden door een witregel van elkaar gescheiden. Citaten komen cursief of tussen enkele aanhalingstekens; uitspraken of dialogen tussen dubbele haakjes. Een speciaal te beklemtonen woord, uitdrukking of benaming komt tussen enkele aanhalingstekens. Korte uitleg bij een woord kan tussen haakjes in de hoofdtekst. Titels van boeken of artikelen in de doorlopende tekst komen in cursief en zonder aanhalingstekens. Neem een GT nummertje als voorbeeld.

Illustraties worden niet verwerkt in de hoofdtekst, maar aangeleverd als scans minimaal 300 dpi via mail, of als foto’s in jpg of (bij voorkeur) tiff of, internet (bv https://www.wetransfer.com) of bij de redactie, die kan helpen bij het digitaliseren van foto’s op papier. Genummerde onderschriften bij eventuele illustraties volgen achteraan na de hoofdtekst en de noten. De nummers worden vermeld in de hoofdtekst op de geëigende plaatsen. Hetzelfde geldt voor grafieken, tabellen, muzieknotaties. De apart toegestuurde afb. dragen dezelfde nummers.

Uitleg, bronverwijzingen en referenties naar gepubliceerd werk kunnen in genummerde eindnoten opgenomen worden. In het artikel zelf komt een manueel ingetikt tussen haakjes geplaatst nootnummer. De redactie kan helpen bij de omzetting van automatisch genummerde noten naar doorlopende tekst. Bij langere of meerdelige bijdragen kunnen de noten aangevuld worden met een naar eerste auteursnaam alfabetisch opgemaakte literatuurlijst, eventueel ook met een aparte lijst van archiefbronnen. Bij de referenties worden achtereenvolgens vermeld: namen van de auteur(s) met initialen van voornamen, jaartal tussen haakjes, titel van artikel, naam van het tijdschrift (voluit en cursief), volume, p. en nummers van begin- en eindpagina. Bij boeken kan eventueel de volledige inhoud aangeduid worden met pp.

De auteurs worden verondersteld te aanvaarden dat hun bijdragen door de redactie in samenwerking met Ugent gratis op het internet ter beschikking gesteld worden.