Bijdragen & Bronnen

Studies breed en wijd als het polderlandschap. Enkele kanttekeningen bij het verschijnen van de De Pillecyn Studies III

Author:

Abstract

De presentatie van de De Pillecyn Studies III in Brussel op 13 februari 2008 geeft aan dat de belangstelling voor leven en werk van de Vlaamse auteur Filip De Pillecyn toeneemt. De eerste bundel verscheen in 2005.
In de derde vinden we eerst studies over het literaire oeuvre. De eerste gaat over de betrouwbaarheid van de archivalia die ten grondslag liggen aan de roman over de priester Pieter Fardé. Vervolgens is er aandacht voor de romans Hans van Malmédy en Monsieur Hawarden, romans waarin het onvermogen van mensen om blijvende relaties aan te gaan centraal staat. Een thema dat vaker in zijn werk voorkomt. In de lichtvoetige en daardoor enigszins buiten het algemene patroon van De Pillecyns werk vallende roman De Veerman en De Jonkvrouw is er aandacht voor de literaire kritiek. Volgens een enkeling overschreed de roman de betamelijkheid. Bij de roman De soldaat Johan (1939)  spitst de discussie zich toe op het al dan niet politieke karakter van de roman. Was het de opzet  om een rechtse ideologie  te verspreiden via deze historische boeren roman?
Het maatschappelijke leven van De Pillecyn  krijgt aandacht op het punt van zijn culturele collaboratie met het tijdschrift Westland. Ook komt zijn relatie met Hendrik Elias, zijn werk  op het ministerie van onderwijs en zijn tocht naar Katyn in 1943 in bijdragen  aan de orde.
De bundel sluit af met studies over het woordgebruik in stukken over het Schelde, over zijn betrekkingen tot Antwerpen en een laudatio die gehouden werd bij de presentatie van de Russische vertaling van Mensen achter de dijk.

________

Large and wide like a polder landscape. Some short comments regarding the publication of the De Pillecyn Studies III

The presentation of the De Pillecyn Studies III in Brussels on 13 February 2008 demonstrates the increasing interest in the life and work of the Flemish author Filip De Pillecyn. The first volume appeared in 2005.
The third volume first contains studies about the literary oeuvre. The first of these deals with the reliability of the archival documents that the novel about the priest Pieter Fardé is based on. Next it discusses the novels Hans van Malmédy and Monsieur Hawarden, which focus on the incapacity of people to form lasting relationships. This is a recurrent topic in his work. The light hearted and therefore – compared to De Pillecyns other work – somewhat atypical novel De Veerman en De Jonkvrouw (The ferryman and the maiden) pays attention to literary criticism. One or two people even considered that this novel transgressed the standards of decency. In the case of the novel De soldaat Johan (The soldier Johan) (1939) the discussion focuses on whether this novel was a political work. Was it his intention to propagate right-wing ideology by means of this historical peasant novel?
De Pillecyn’s social life is reviewed from the perspective of his cultural collaboration with the magazine Westland. Other contributions discuss his relationship with Hendrik Elias, his work in the ministry of Education and his trip to Katyn in 1943. The volume concludes with studies about the use of words in essays about the Scheldt, his relation to Antwerp and a laudation which was pronounced at the presentation of the Russian translation of Mensen achter de dijk (People behind the embankment).

Keywords:

How to Cite: van Hees, P. (2008) “Studies breed en wijd als het polderlandschap. Enkele kanttekeningen bij het verschijnen van de De Pillecyn Studies III”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 67(2). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v67i2.12475