Bijdragen & Bronnen

Priester Frans Drijvers (1858-1914) en “De Student”. Over de oprichting en beginjaren van “De Student”, een van de meest succesvolle Vlaamsgezinde katholieke studententijdschriften van zijn tijd

Author
  • Lyvia Diser

Abstract

Dat het werken achter de schermen van de Vlaamse beweging even intens maar veel minder roemrijk is, bewijst het leven van Priester Jan Frans Drijvers (° 1858, Rotselaar - 1914, Willebroek). Drijvers speelde een cruciale rol in de katholieke Vlaamse studentenbeweging van zijn tijd: in 1880 richtte hij als seminarist samen met een paar vrienden De Student op, dat het eerste wijdverspreide katholieke Vlaamsgezinde leerlingentijdschrift werd. De redactie verborg haar identiteit onder schuilnamen, om mogelijke tegenkanting van de geestelijke overheid te vermijden. De belangrijkste verwezenlijking van De Student was dat het ervoor zorgde dat de katholieke schoolgaande jeugd, na een eerdere poging vanuit West-Vlaanderen in de jaren 1870, nu opnieuw werd gebundeld onder eenzelfde ideeënpakket. Drijvers was hun ‘studentenleider’, zij het dat hij hen aanvoerde met de pen, in alle anonimiteit. Hij probeerde zijn lezers een vastberaden Vlaamsgezindheid bij te brengen, maar ook een genuanceerde houding tegenover de geestelijke overheid, die Drijvers beschouwde als de ware aanvoerder van de Vlaamsgezinde katholieken. De Student bracht zijn boodschap onder de vorm van artikels, gedichtjes, verhalen, taallessen enz., waarbij humor en ernst elkaar afwisselden. De door De Student gecreëerde eensgezindheid kreeg in 1890 concrete gestalte met de oprichting van het Katholiek Vlaams Studentenverbond. Twee jaar later werd De Student echter getroffen door een tijdelijk bisschoppelijk verbod. Drijvers leek er niet in te slagen deze teleurstelling te verwerken. In 1902 verliet hij de redactie, na ideologische meningsverschillen met de nieuw aangetreden medewerkers. Drijvers volgehouden anonimiteit als stichter van De Student had het spijtige resultaat dat hij in de vergeetput van de geschiedenis terechtkwam.

________

The priest Frans Drijvers (1858-1914) and "De Student". About the foundation and the early years of "De Student", one of the most succesful pro-Flemish Catholic student magazines of its time

The life of the Priest Jan Frans Drijvers proves that working behind the scenes of the Flemish movement is just as intensive but far less glorious. Drijvers played a crucial role in the Catholic Flemish student movement of his time: as a seminarian in 1880 he – together with a few friends – founded De Student that became the first widely distributed Catholic pro-Flemish student magazine. The editors hid their identity behind pen names in order to avoid any antagonism from the ecclesiastical authorities. The most important achievement of De Student was that it ensured that the Catholic children of school age now were collectively exposed to one set of ideas, after the failure of a similar attempt originating in West-Flanders in the 1870’s. Drijvers was their "student leader" even if he led them with his pen, completely anonymously. He attempted to teach his readers not only a determined pro-Flemish attitude, but also a differentiated attitude towards the ecclesiastical authorities, whom Drijvers considered as the true leaders of the pro-Flemish Catholics. De Student propagated its message in the form of articles, short poems, stories, language lessons etc., alternating humour and seriousness. The unanimity created by De Student was substantiated in 1890 by the foundation of the Catholic Flemish Student Union. Two years later, however, De Student suffered a temporary Episcopal interdiction. It appeared that Drijvers was not able to overcome this disappointment. In 1902 he left the editorial board, after ideological differences of opinion with the newly appointed correspondents. Because Drijvers' anonymity as founder of De Student had been maintained, it had the regretful result that he passed into historical oblivion.

How to Cite:

Diser, L., (2008) “Priester Frans Drijvers (1858-1914) en “De Student”. Over de oprichting en beginjaren van “De Student”, een van de meest succesvolle Vlaamsgezinde katholieke studententijdschriften van zijn tijd”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 67(4), 275-285. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v67i4.12501

Downloads:
Download PDF
View PDF

194 Views

105 Downloads

Published on
01 Jan 2008
Peer Reviewed
License