Bijdragen & Bronnen

Brandlucht rond ‘foute’ schrijvers. Oude en nieuwe legitimaties in het Vlaamse collaboratiedebat

Author:

Abstract

Het historische debat over de collaboratie van de Vlaamse beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef lang verstoord door moralistische en politieke argumenten, wat het inzicht in de historische complexiteit van het onderwerp vaak versluierde. De voorbije decennia is echter ook op dit terrein een uitgesproken verwetenschappelijking merkbaar. Dat maakt het boek Verbrande schrijvers, een nieuwe bundeling opstellen over flamingantische schrijvers tijdens de Tweede Wereldoorlog, zo opmerkelijk. Enerzijds doet Marnix Beyen daarin een veelbelovend voorstel om een nieuw onderzoeksparadigma op dit terrein te introduceren. Anderzijds getuigen de inleiding en enkele cruciale bijdragen van een ingesteldheid die moeilijk te rijmen is met de academische presentatie van het boek. Die vallen niet alleen op door een opvallend gebrek aan wetenschappelijke rigueur en van weinig kennis van zaken. Ze getuigen vooral van een ‘neonationalistische’ bevlogenheid die de historiografie over dit onderwerp opnieuw in haar oude zwakten doet hervallen: moralisme en politieke vooringenomenheid.

________

A burning smell surrounding collaborationist authors: Old and new arguments for justification in the debate about Flemish collaboration
The historical debate about the collaboration of the Flemish Movement during the Second World War has long been perturbed by moralistic and political arguments, which often obscured the insight into the historical complexity of the subject. However, during the past decades a distinctly more scientific approach may be noted in this area as well. That is why the book Verbrande schrijvers, a new collection of articles about authors supporting the Flemish Movement during the Second World War is so remarkable. On the one hand, Marnix Beyen proposes in this book the introduction of a very promising research paradigm in this area. On the other hand, the introduction and several crucial contributions manifest a mentality that is hardly consonant with the academic presentation of the book. They are noteworthy not only because of a notable lack of scientific consistency and a lack of expertise. They particularly manifest a ‘neo-nationalist’ enthusiasm that causes the historiography about this subject to fall prey again to its old weaknesses: moralism and political bias. 

Keywords:

How to Cite: Reynebeau, M. (2010) “Brandlucht rond ‘foute’ schrijvers. Oude en nieuwe legitimaties in het Vlaamse collaboratiedebat”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 69(3). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i3.12393