Bijdragen & Bronnen

Nederlandstalige historische tijdschriften in tijden van globalisering, elektronisering en digitalisering. Een inleiding

Author:

Abstract

In deze tekst, die de geschreven weerslag is van de inleidende lezing die de auteur tijdens het WT-symposium aan de problematiek wijdde, wordt op basis van een aantal overzichtswerken en ad hoc reacties uit het historische veld, stil gestaan bij de wijzigingen die zich in de wereld van de Nederlandstalige historische tijdschriften recentelijk heeft voorgedaan. Deze wijzigingen worden geplaatst tegen de achtergrond van de electronisering en de digitalisering in de wetenschappelijke wereld, waarbij kritische bedenkingen niet uit de weg worden gegaan. Vervolgens wordt een bondig overzicht gegeven van de invloed van elektronisering en digitalisering op het functioneren van de vaktijdschriften, waarbij de kwaliteitsbewaking van de tijdschriften (reviewing, ranking) aan bod komt, evenals  de rol die het Engels speelt,  de aanpassingen die van de onderzoekers gevraagd worden, de wijze waarop de wetenschapsbeoefening verandert, en de maatschappelijke functie die historische tijdschriften in deze veranderende context vervullen.

________

Dutch-language historical journals in times of globalisation, electronization and digitisation. An introduction.
This text, which is the written version of the introductory lecture dealing with these issues given by the author during the Wt-symposium, reviews the changes that have recently taken place in the world of the Dutch-language historical journals based on a number of reference works and ad hoc reactions from those dealing with history.
These changes are discussed in the context of electronization and digitisation in the scientific world, and are viewed from a critical perspective. Subsequently the author presents a short survey of the influence of electronization and digitisation on the operation of specialist journals. She discusses quality control of the journals (reviewing, ranking) as well as the role of English, the adjustments demanded from researchers, the way in which scholarly work is changing, and the social function fulfilled by historical journals in this changing context.

Keywords:

How to Cite: Witte, E. (2011) “Nederlandstalige historische tijdschriften in tijden van globalisering, elektronisering en digitalisering. Een inleiding”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 70(2). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v70i2.12314