Bijdragen & Bronnen

Tussen geschiedenis en history. Slotbeschouwingen door de moderator

Author:

Abstract

De toenemende dominantie van het Engels als mondiale wetenschapstaal – in combinatie met de voortschrijdende digitalisering – wordt te snel als vanzelfsprekend beschouwd. Ook de historiografie in de Lage Landen heeft hieronder te lijden. Het dwingt historici in het keurslijf van internationale rankingsystemen, die te weinig oog hebben voor de eigenheid van het Nederlandse taalgebied. Het is de verdienste van Wetenschappelijke tijdingen om naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het tijdschrift een breed debat te hebben georganiseerd, waaraan verschillende toonaangevende publicaties deelnamen. Daarbij lag een belangrijke klemtoon op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de historicus. Het gevaar is ver van denkbeeldig dat geschiedkundig onderzoek in een ivoren toren dreigt te belanden, en niet meer zal worden gepopulariseerd. Historici en historiografen moeten tegen die trend durven ingaan, en naar creatieve uitwegen zoeken om aan de druk van de globalisering te weerstaan. Allianties of het samengaan van tijdschriften zijn daarbij niet uitgesloten, maar een eigen Vlaams rankingsysteem kan eveneens van nut zijn, en respect voor lokale geschiedschrijving kan niet voldoende worden beklemtoond.

________

Between ‘geschiedenis’ (in Dutch) and ‘history’(in English). Concluding remarks by the moderator.
People are too quick in taking the increasing dominance of the English language as the universal academic language for granted – together with the advance of digitisation. Historiography in the Low Countries suffers from this phenomenon as well. It shackles historians to the international ranking systems, which take too little account of the idiosyncrasy of the Dutch language area. The journal Wetenschappelijke tijdingen can take credit for having organised a broad discussion on the subject, in which several leading publications participated at the occasion of its 75th anniversary. A major focus of the discussion was the social responsibility of the historian. There is a real risk that historical research will end up in an ivory tower, and that it will no longer be popularised. Historians and historiographers should dare go against that trend, and search for creative solutions to resist the pressure of globalisation. One solution might be the constitution of alliances between journals, but our own Flemish ranking system might also prove useful. Moreover, respect for local historiography cannot be emphasized enough.

Keywords:

How to Cite: Huygebaert, B. (2011) “Tussen geschiedenis en history. Slotbeschouwingen door de moderator”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 70(2). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v70i2.12316