Bijdragen & Bronnen

De Vlaamse patriotten en de natievorming. Hoe de Vlaamse natie ophield 'klein' te zijn

Authors
  • Bruno De Wever
  • Frans-Jos Verdoodt
  • Antoon Vrints

Abstract

Het artikel toetst de invloedrijke theorie van Miroslav Hroch over de ontwikkeling van ‘kleine’ naties in het territorium van een dominante natie toe aan de hand van de casus Vlaanderen. Er wordt met name aandacht besteed aan de sociale achtergrond van de Vlaamse patriotten en aan het sociaal programma dat ze ontwikkelen in relatie tot de Vlaamse natie. Het essayistische betoog verdedigt de hypothese dat de Vlaamse beweging er lange tijd niet in slaagde de arbei-dersbeweging en de werkgevers te integreren in de Vlaamse natie, waardoor die in de opvattingen van Hroch ‘gedesintegreerd’ bleef en dus ‘klein’. De sociale achtergrond van de Vlaamse patriotten bleef beperkt tot de middengroepen; hun programma was niet of slechts in beperkte mate gericht op de integratie van andere sociale groepen. Dit veranderde pas vanaf de jaren 1960, toen enerzijds als gevolg van sociaaleconomische veranderingen de middengroepen expandeerden en anderzijds door sociaal-culturele veranderingen het Vlaams natieproject een ruimere sociale basis kreeg. De Vlaamse patriotten slaagden er in een proces van staatshervormingen op gang te brengen waardoor de Vlaamse natie zich reproduceerde in de dagelijkse realiteit. In die omstandigheden voltrok zich dan toch de massificatie van de Vlaamse natie waardoor die ophield ‘klein’ te zijn ten opzichte van de Belgische.
________

Flemish Patriots and Nation-Forming. How the Flemish Nation Ceased to Be “Small”
This article tests the influential theory of Miroslav Hroch concerning the development of ‘small’ nations within the territory of a dominant nation on the basis of the case of Flanders. Namely, attention is paid to the social background of the Flemish patriots and the social program that they developed in relation to the Flemish nation. The argument of this essay defends the hypothesis that, for a long time, the Flemish Movement did not succeed in integrating the workers’ movement and employers into the Flemish nation, and thus in Hroch’s conception it remained ‘disintegrated’ and thus ‘small’. The social background of the Flemish patriots remained restricted to the middle classes; their program was barely, if at all, geared toward the integration of other social groups. This did not change until the 1960s, when, on the one hand, the middle classes expanded as a result of socioeconomic changes and, on the other hand, the Flemish national project obtained a larger social basis through sociocultural changes. Flemish patriots succeeded in getting a process of devolution underway, by which the Flemish nation reproduced itself in day-to-day life. In these circumstances, the massification of the Flemish nation happened, whereby it ceased to be ‘small’ with regard to the Belgian.

How to Cite:

De Wever, B. & Verdoodt, F. & Vrints, A., (2015) “De Vlaamse patriotten en de natievorming. Hoe de Vlaamse natie ophield 'klein' te zijn”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 74(4), 217-248. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v74i4.12084

Downloads:
Download PDF
View PDF

650 Views

211 Downloads

Published on
23 Dec 2015
Peer Reviewed
License