Recensie

Boekrecensie: Sharon Zukin, Point of Purchase

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: van der Groep, R. (2018) “Boekrecensie: Sharon Zukin, Point of Purchase”, AGORA Magazine. 20(2). doi: https://doi.org/10.21825/agora.v20i2.9710