Theses -Doctorates

Risicobeoordeling en beleidsopties van fumonisines in aanvullende voeding op basis van maïs in Tanzania

Authors
  • Martin Epafras Kimanya
  • Johan Van Camp
  • Patrick Kolsteren

How to Cite:

Epafras Kimanya , M., Van Camp, . & Kolsteren, P., (2008) “Risicobeoordeling en beleidsopties van fumonisines in aanvullende voeding op basis van maïs in Tanzania”, Afrika Focus 21(2). doi: https://doi.org/10.21825/af.v21i2.17758

Downloads:
Download PDF
View PDF

221 Views

54 Downloads

Published on
05 Nov 2008
Peer Reviewed
License